Związek Kynologiczny w Polsce
Oddział w Opolu

 1. Strona główna
 2. /
 3. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

zkwp-opole

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Informacje podawane w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą (artykuł 13 RODO).
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych “RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych jest: Związek Kynologiczny w Polsce z siedzibą w Warszawie (Związek) adres: Aleje Jerozolimskie 30/11 00-024 Warszawa, nr tel. 22 826  05 74, fax: 22 862 45 64.
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie  działania Związku, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z osobą odpowiedzialną w Związku za ochronę danych osobowych za pomocą adresu: rodo@zkwp.pl
 3. Administrator danych osobowych – Związek – przetwarza Pani/Pana dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, na podstawie udzielonej zgody.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
  a) wypełnienia obowiązków statutowych Związku, w tym sporządzenia sprawozdań z działalności Związku, dokumentów składanych do urzędu skarbowego, do urzędu statystycznegom wniosków do Krajowego Rejestru Sądowego, zamieszczania moich danych w związku z wykonywaniem praw i obowiązków członka Związku, umieszczania moich danych na stronie internetowej Związku;
  b) realizacji umów zawartych z kontrahentami Związku;
  c) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 5. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o któych mowa w pkt. 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  b) inny podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych ze Związkiem przetwarzają dane osobowe, dla któych Administratorem jest Związek.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepsy powszechnie obowiązującego prawa.
 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
  a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych
  – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku, gdy:
  – dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposob przetwarzane,
  – osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
  – dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
  – dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikająćego z przepisów prawa;
  d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadku gdy:
  – osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
  – przetwarzanie danych jest niegodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
  – Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
  e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
  – przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
  – przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
 8. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zzgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniem przez Związek Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 11. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
©2024 Związek Kynologiczny w Polsce Oddział w Opolu