Biuro
Oddział
Hodowle
Szczenięta
Reproduktory
Szkolenia
*
  WystawyZarządKOMUNIKATYRegulaminyKynologia*
 

Komunikaty                                             DRUKI, FORMULARZE DO POBRANIA

2019

WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZE
Dnia 28 lutego 2019 roku w siedzibie Oddziału Związku Kynologicznego w Opolu odbyło się Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie członków oddziału z wyborami zastępcy delegata na Zjazd Delegatów.

**

OPŁATY ZWIĄZKOWE

NAZWA CENA
Składka 70 PLN
Wpisowe 37 PLN
Rejestracja psa 37 PLN
Rodowód krajowy 60 PLN
Rodowód krajowy ekspresowy 300 PLN
Rodowód eksportowy 120 PLN
Rodowód eksportowy ekspresowy 300 PLN
Nostryfikacja rodowodu 60 PLN
Nostryfikacja ekspresowa 150 PLN
Wpis do księgi wstępnej 60 PLN
Rejestracja przydomka w FCI (istniejącego) 60 PLN
Przydomek hodowlany (ZG i FCI) 120 PLN
Przydomek zmiany 120 PLN
Metryka 30 PLN
Przegląd hodowlany 12 PLN
Tatuaż 10 PLN
Karta krycia 31 PLN
Karta miotu 23 PLN
Przegląd hodowlany owczarków niemieckich 123 PLN
Egzamin PT 80 PLN
Egzamin PT wyższego stopnia - PT I, II 130 PLN
Egzamin IPO I, II 160 PLN
Egzamin IPO FH 180 PLN
Egzamin FH I, II 120 PLN
Egzamin FPR I 80 PLN
Egzamin FPR II, III 120 PLN
Testy psychiczne Owczarków niemieckich
                              pozostałe
100 PLN
80 PLN

**

NAZWA CENA
Nostryfikacja 60 PLN
Przydomek: rejestracja nowego ZKwP + FCI 120 PLN
Przydomek: rejestracja starego w FCI 60 PLN
Zmiany w obrębie przydomka 120 PLN
Certyfikat użytkowości 50 PLN
Championat Polski (CH.PL.) 60 PLN
Championat Polski (cena w Euro) 30 EUR
Championat Młodzieżowy (MŁ.CH.PL.) 60 PLN

 

PODSUMOWANIE ROKU, CZYLI RANKING OPOLSZCZYZNY 2019
2 lutego 2019 roku w CWK odbyło się podsumowanie sezonu wystawowego. Wyniki RANKING OPOLSZCZYZNY 2018 oraz fotorelację można obejrzeć TUTAJ

**

UCHWAŁA ZG ZKwP
Wysokość składki członkowskiej na 2019 rok nie ulega zmianie i wynosi 70 złotych.

**


2018

WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZE
2 marca 2018 roku, w siedzibie Oddziału Związku Kynologicznego w Opolu, odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze członków Oddziału.

**

2017

WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE
Dnia 19 lutego 2017 roku, w siedzibie Oddziału Związku Kynologicznego w Opolu, odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawcz-Wyborcze członków naszego Oddziału. Na zebraniu odczytano sprawozdania z działalności Zarządu Oddziału, Oddziałowej Komisji Hodowlanej, Oddziałowej Komisji Szkolenia Psów, Sprawozdanie finansowe, Sprawozdanie oddziałowej Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego. Dokonany został wybór nowych Władz Oddziału Związku Kynologicznego w Opolu, jak również wybrano delegatów reprezentujących Oddział opolski na Zjazd Delegatów, który odbędzie się w maju w Warszawie.

**

2016

ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE
Dnia 18 marca 2016 roku w siedzibie Oddziału Związku Kynologicznego w Opolu, miało miejsce Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze członków Oddziału.

**

2015

Przypominamy o uregulowaniu bieżących oraz zaległych zaległych
SKŁADEK CZŁONKOWSKICH !!!

W związku ze zbliżającym się końcem roku przypominamy o opłaceniu składek członkowskich ZKwP. Składkę członkowską należy opłacić w terminie do 31 grudnia bieżącego roku, za dany rok kalendarzowy. Nieopłacenie składki członkowskiej w terminie stanowi podstawę do skreślenia członka Związku z listy członków.

& 18 pkt.2 statutu:
Członkostwo ustaje w przypadku nieopłacenia składek członkowskich za rok bieżący do końca danego roku, z wyjątkiem przypadku, gdy Zarząd Oddziału uzna zwłokę za usprawiedliwioną. Warunkiem uczestnictwa w wystawach i imprezach kynologicznych jest opłacenie składki członkowskiej. Należy pamiętać również o obowiązku opłacenia wystawy za zgłoszonego i umieszczonego w katalogu psa, bez względu na to, czy zostanie on doprowadzony na wystawę czy też nie.

Informujemy również, że ze strony internetowej Oddziału zostaną usunięte informacje o hodowlach, reproduktorach i szczeniętach należących do osób, które zalegają ze składkami.

**

DEKLARACJA (PIT-6)
Od 1 stycznia 2016 roku zmianie ulega termin do złożenia deklaracji do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej (PIT-6), z 30 listopada roku poprzedzającego rok podatkowy na 20 stycznia roku podatkowego.

**

ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE
Dnia 15 marca 2015 roku, w siedzibie Oddziału Związku Kynologicznego w Opolu, odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze członków Oddziału.

**

2014

NOWE WYMOGI HODOWLANE OBOWIĄZUJĄCE OD 01.01.2015 ROKU

Zarząd Główny ZKwP podjął decyzję o wprowadzeniu od 01.01.2015 roku - jako jednego z wymogów hodowlanych - badania profilu DNA oraz pochodzenia psów na podstawie analizy mikrosatelitarnego DNA i zatwierdził procedury. W związku z powyższym hodowcy, właściciele psów, którzy mają już spełnione warunki hodowlane mogą je wpisać do rodowodu do końca 2014 roku. Więcej informacji w Oddziale oraz na stronie ZG ZKwP www.zkwp.pl

Od 01.01.2015 roku obowiązywać będą nowe opłaty za dokumenty oraz za dyplomy.

**

Zgodnie z Uchwałą Zarządu Głównego podjętą dnia 30.07.2014 roku, od 1 września 2014 roku zmianie ulegają ceny rodowodów:
- rodowód krajowy 60 PLN
- rodowód eksportowy 120 PLN.
DO POBRANIA DRUK NA RODOWÓD EKSPORTOWY

**

Nowy numer czasopisma "PIES" jest już dostępny w wersji elektronicznej na stronie: www.zkwp.pl

**

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE
W dniu 2 lutego 2014 roku
odbyło się WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE, które wybrało nowe Władze Oddziału. FOTORELACJA

**

2013

EGZAMINY PSÓW TOWARZYSZĄCYCH, PSÓW OBRONNYCH, TESTY PSYCHICZNE, BH ORAZ PRZEGLĄD HODOWLANY OWCZARKÓW NIEMIECKICH
16, 17 listopada 2013 roku w naszym Oddziale odbyły się egzaminy PT1, IPO V, BH. Przewodniczył im Międzynarodowy Sędzia Prób Pracy Pan Janusz Arnold. Pozorował Waldemar Świderski.
WYNIKI & FOTORELACJA

**

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE
Dnia 24.03.2013 roku, w siedzibie Oddziału Związku Kynologicznego w Opolu, odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze członków naszego Oddziału. Na Walnym Zgromadzeniu dokonano wyboru delegatów reprezentujących Oddział Opolski na Zjazd Delegatów, który odbędzie się w dniach 11 i 12 maja 2013 roku w Warszawie. SZCZEGÓŁY & FOTORELACJA Z OBRAD

**

KURS ASYSTENCKI
Przyjmujemy zgłoszenia na Kurs asystencki, który planujemy zorganizować w naszym Oddziale, po zebraniu odpowiedniej liczby chętnych osób. Zapisy w biurze Oddziału.

**

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE
Przypominamy o uregulowaniu bieżących oraz zaległych zaległych składek członkowskich!!! Zarząd Oddziału informuje, że została dokonana weryfikacja składek opłaconych przez członków. Informujemy również, że ze strony internetowej Oddziału zostaną usunięte informacje o hodowlach, reproduktorach i szczeniętach należących do osób, które zalegają ze składkami.

**

2012

CHIPOWANIE SZCZENIĄT
Hodowcy, którzy chcą chipować szczenięta mogą pobrać druk do wydruku (załącznik w word), by potwierdzić u weterynarza wykonanie chipowania psów. Druk ten jest również dostępny w Oddziale.

**

KOMUNIKAT DO CZŁONKÓW ODDZIAŁU
Zwracamy się do hodowców, którzy mają miot szczeniąt do odbioru, by dostarczali wypełnioną KARTĘ KRYCIA i KARTĘ MIOTU do Oddziału na tydzień przed planowanym przeglądem miotu. Dokumenty mogą być skanowane i przysłane do Oddziału e-mailem na adres: zkwpopole@zkwp-opole.pl, w przeciwnym razie METRYKI będą wystawiane w ciągu tygodnia po przeglądzie.

**

ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE
Dnia 04.03.2012, w siedzibie Oddziału Związku Kynologicznego w Opolu, odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze członków Oddziału. FOTORELACJA

**

WYBÓR NAJPIĘKNIEJSZEGO PSA ODDZIAŁU OPOLSKIEGO
W dniu 14 stycznia 2012 roku w lokalu Oddziału, już po raz 15-ty, tradycyjnie w obecności mediów ogłoszone zostały wyniki rankingu wystawowego za rok 2011. Psy zostały sklasyfikowane w kategoriach: baby i szczeniąt, młodzieży, open, weteranów, ras polskich oraz psów użytkowych. WYNIKI & FOTORELACJA

**

2011

INFORMACJA DLA HODOWCÓW!!!!
Zatwierdzono zmiany w Regulaminie Hodowli Psów Rasowych dotyczące zasad znakowania psów (tatuowanie lub czipowanie).
Hodowcy daje się możliwość wyboru znakowania szczeniąt, jednak decyzja musi dotyczyć całego miotu (cały miot tatuowany lub czipowany). Czipowanie jako zabieg musi być wykonane przez lekarza weterynarii posiadającego prawo wykonywania zawodu i być potwierdzone w załączniku nr 4 podpisem i pieczątką.
Nowa wersja dostępna jest w zakładce REGULAMINY

**

15.11.2011 KOMUNIKAT ZG ZKwP
Zarząd Główny informuje, że 29.10.2011 zostały podjęte min. uchwały w następujących sprawach:
Sprawy hodowlane
Rozwiązano wybieralny Klub Rhodesian Ridgeback'a.
Z wykazu ras podlegających testom psychicznym z użyciem rękawa wykreślono dobermana oraz rottweilera, natomiast na wniosek hodowców utrzymano wcześniejszy regulamin. 
Oceny bardzo dobre dla owczarków niemieckich z wystaw klubowych dla psów w wieku powyżej 15 miesięcy zdobyte w klasach młodzieży i juniorów są uwzględniane przy kwalifikowaniu do hodowli na równi z oceną doskonałą z pozostałych wystaw. WIĘCEJ

**

07.11.2011 KOMUNIKAT ZG ZKwP
W związku z uchwaloną przez Sejm RP nowelizacją Ustawy o Ochronie Zwierząt (DZ.U.2011,nr 230, poz.1373), która w art.6, ust.2, pkt. 1 w sposób niebudzący wątpliwości zakazuje wykonywania zabiegów kopiowania uszu i ogonów, Zarząd Główny na posiedzeniu w dn.29.10.2011 podjął następujące uchwały:
1. Wszystkie psy urodzone w Polsce po 01.01.2012r. muszą mieć pozostawione naturalne uszy i ogony.
Kierownicy sekcji ras zostają zobowiązani do zaznaczania w protokółach kontroli miotów każdego przypadku ciętego ogona i/lub uszu oraz zgłaszania tego faktu zarządowi oddziału.
W rasach, w których występują ogony szczątkowe i/lub skrócone, ogony wszystkich szczeniąt muszą zostać opisane w protokółach kontroli miotów, a następnie w metrykach i rodowodach.
2. Od 01.01.2012r. zostaje wprowadzony zakaz wystawiania psów z kopiowanymi ogonami i/lub uszami. Zakaz ten dotyczy WYŁĄCZNIE psów URODZONYCH W POLSCE PO 01.01.2012.
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się przyjęcie na wystawę psa urodzonego w Polsce po 01.01.2012 i poddanego zabiegowi kopiowania, o ile zabieg został przeprowadzony z poszanowaniem art.27 Ustawy o Ochronie Zwierząt (DZ.U.1997, nr 111, poz.724). W takim przypadku właściciel psa zobowiązany jest dołączyć do zgłoszenia oryginał lub, poświadczoną przez jego macierzysty oddział ZKwP, kopię stosownego zaświadczenia lekarskiego, które musi zawierać, umożliwiające weryfikację, szczegółowe dane kontaktowe lecznicy i wystawiającego zaświadczenie lekarza takie jak: nazwisko, adres, nr telefonu oraz adres e-mail. Zaświadczenie pozostaje w dokumentach wystawowych organizatora imprezy.

**

Uprzejmie Państwa informujemy, iż składka członkowska za rok 2012 wynosi 70 zł, w przypadku, gdy nie uregulowali Państwo składki aktualnej, lub tez maja zaległości składkowe prosimy o dokonanie opłaty bezpośrednio w biurze Oddziału lub przelewem na nasze konto:

NR RACHUNKU BANKOWEGO:

Citi Handlowy S.A. 75103000190109853000376685

z dopiskiem: składka za rok ...

Składka członkowska za rok 2011 wynosi 60 PLN, natomiast w roku 2012 kwota składki członkowskiej to 70 PLN.

**

KOMUNIKATY FCI I ZG ZKwP

REGULAMINY

Informujemy, że na stronie internetowej Zarządu Głównego Związku Kynologicznego w Polsce dostępne są wszelkie regulaminy i formularze (również do pobrania), a także aktualne komunikaty LINK
Strona Zarządu Głównego: www.zkwp.pl

**

INFORMACJE HODOWLANE

 • W ciągu 14 dni należy powiadomić pisemnie właściciela reproduktora oraz kierownika sekcji w swoim Oddziale o narodzeniu szczeniąt.

 • Hodowla  psów  rasowych  należy do działów specjalnych produkcji rolnej  i jako taka powinna  być zgłoszona w Urzędzie Skarbowym, właściwym do miejsca zamieszkania.

 • O wymogach hodowlanych dla poszczególnych ras można dowiedzieć się u kierowników sekcji,  informacje te są również umieszczone w gablotach,  w siedzibie oddziału.

**

WAŻNE INFORMACJE HODOWLANE

 • W związku z obowiązkową rejestracją przydomków w FCI (Belgia) od 1 stycznia 2006 r., uprzejmie informujemy, że koszt rejestracji przydomka wynosi 65 PLN, i  trwa 2-3 miesiące. Osoby planujące założenie hodowli prosimy o uwzględnienie długości procedur rejestracyjnych i wcześniejsze zgłaszanie propozycji przydomków, których na wniosku może być maksymalnie 5.

 • Zapraszamy na naszą stronę internetową www.zkwp-opole.pl, na której znajdą Państwo wszystkie informacje oddziałowe oraz zaproszenie na międzynarodowe, klubowe i krajowe wystawy psów. 

 • Zamieścimy na stronie internetowej oddziału bezpłatnie Państwa ogłoszenie o sprzedaży szczeniąt, informację  o hodowli, reproduktorze, championie pod warunkiem opłacenia składki za rok bieżący.

 • Zgodnie z Uchwałą Zjazdu Delegatów Polskie owczarki nizinne, podobnie jak pozostałe rasy polskie, zostały zwolnione z opłat za zgłoszenie na wystawy pod warunkiem wystawienia.

 • Hodowcy starający się o uprawnienia hodowlane dla psa/suki powinni zapoznać się z wymogami dla poszczególnych ras u kierowników sekcji.

 • Obowiązkiem  każdego  hodowcy  jest  upewnić  się  czy  pies,  którym  zamierza kryć sukę jest reproduktorem.

 • Pies może kryć, a suka być kryta tylko w przypadku spełnienia warunków hodowlanych, potwierdzonych przez kierownika sekcji, a w rodowodzie powinna być umieszczona adnotacja "Pies reproduktor" lub "Suka hodowlana".

 • W ciągu 14-stu dni należy powiadomić pisemnie właściciela reproduktora oraz kierownika sekcji w swoim oddziale o urodzeniu szczeniąt. Na przegląd miotu należy umówić się z kierownikiem sekcji w czasie dyżuru lub telefonicznie (w ważnych sprawach hodowlanych nr tel. kierownika sekcji są dostępne w biurze oddziału).

 • Na przegląd miotu i odbiór metryk należy przyjść z rodowodem suki, ponieważ Uchwałą Zarządu Głównego miot należy wpisać do rodowodu suki.

 • Do wykonania tatuażu w Oddziale opolskim upoważnione są trzy osoby: Stanisław Firlik, Gerard Król oraz Grzegorz Weron.

 • Zgodnie z decyzją Zarządu Głównego składka członkowska na rok 2012 wynosi 70 PLN.

 

**
ARCHIWUM
2009 2010 2011 ROK
**

Aktualizacja: 02.04.2019

 
 

 

© ZKwP Opole
Contakt ZKwP OpoleHOme